เข้าสู่ระบบ  INFORMATION
 ชื่อผู้ใช้    
 รหัสผ่าน  
           
   ค้นหาข้อมูล
      ตรวจสอบเงินวางฏีกา
      รายการเบิกจ่ายงบประมาณ
      รายการยืมเงินงบประมาณ
      รายงานเบิกจ่ายรายเดือน(Excel)
      ตรวจสอบรายงานเบิกจ่าย ระบบ POS
      ตรวจสอบรายงานเบิกจ่ายเงินนโยบาย
      รายงานเบิกจ่ายรายเดือนตามกลุ่มงาน(Excel)
      รายงานเบิกจ่ายงบสนับสนุน ฯ
      รวมงบประมาณตามผลผลิต
   ติดตามผลการดำเนินงาน
      ผลการดำเนินงานรายโครงการ
      รายงานสถานการณ์การใช้จ่าย
      รายงานสถานการณ์[งบสนับสนุน]
      ผลการใช้จ่ายงบประมาณ[กิจกรรม]
      ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(รายเดือน)
      สรุปเงินสนับสนุนนโยบาย(รายเดือน)
      รายงานการเงินรายผลผลิต
      สรุปรายงานการเงินรายไตรมาส
   รายงานค่าใช้จ่าย
      ตามบัญชีคลัง
      ตามบัญชีหน่วยงาน
      สรุปงบประมาณรายโครงการ
      สรุปงบประมาณรายโครงการ(รวมการกันเงินล่วงหน้า)
   คู่มือแผนงาน/งบประมาณ
      คู่มือแผนงาน/โครงการ
      คู่มือแผนงาน/โครงการ[งบลงทุน]
      คู่มือแผนงบประมาณ[ผลผลิต]
      คู่มือแผนงบประมาณ[กิจกรรม]
      แผนงานโครงการ[เงินรายไตรมาส]
      แผนงานโครงการ[เงินรายเดือน]

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Create by Engineering lab.
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
สถานที่ติดต่อ อาคาร 7 ชั้น 5
โทรศัพท์ (02) 5901681 5901675