ประเภทกฎหมาย    
 ค้นหาจากชื่อเรื่อง  
รายการกฎหมายจำนวนทั้งหมด  17 รายการ
 ลำดับ 
 เรื่อง 
 สถานะ 
การอนุมัติ
1
กฎกระทรวง ว่าด้วยการอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพ สำหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
  
บังคับใช้อยู่
 อนุมัติเผยแพร่ 
2
กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๕
  
บังคับใช้อยู่
 อนุมัติเผยแพร่ 
3
กฎกระทรวง ว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาตการขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๗
  
บังคับใช้อยู่
 อนุมัติเผยแพร่ 
4
กฎกระทรวง ว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาตการขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๗
    
บังคับใช้อยู่
 อนุมัติเผยแพร่ 
5
กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๕
    
บังคับใช้อยู่
 อนุมัติเผยแพร่ 
6
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑
    
บังคับใช้อยู่
 อนุมัติเผยแพร่ 
7
กฎกระทรวง ว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕
    
บังคับใช้อยู่
 อนุมัติเผยแพร่ 
8
กฎกระทรวง ว่าด้วยลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕
    
บังคับใช้อยู่
 อนุมัติเผยแพร่ 
9
กฎกระทรวง ว่าด้วยชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕
    
บังคับใช้อยู่
 อนุมัติเผยแพร่ 
10
กฎกระทรวง ว่าด้วยวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕
    
บังคับใช้อยู่
 อนุมัติเผยแพร่ 
[1][2]
 

พิมพ์