ประเภทกฎหมาย    
 ค้นหาจากชื่อเรื่อง  
รายการกฎหมายจำนวนทั้งหมด  5 รายการ
 ลำดับ 
 เรื่อง 
 สถานะ 
การอนุมัติ
1
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒
    
บังคับใช้อยู่
 อนุมัติเผยแพร่ 
2
พระราชบัญญัติ การประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
    
บังคับใช้อยู่
 อนุมัติเผยแพร่ 
3
พระราชบัญญัติ การประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
    
บังคับใช้อยู่
 อนุมัติเผยแพร่ 
4
พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑
    
บังคับใช้อยู่
 อนุมัติเผยแพร่ 
5
พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
    
บังคับใช้อยู่
 อนุมัติเผยแพร่ 
[1]
 

พิมพ์